Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
   Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
   Choć macie sami doskonalsze wznieść,
   Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
   I miłość ludzka stoi tam na straży,
   I wy winniście im cześć!
         ("Do młodych" A.Asnyk)
Istniejący obecnie Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych powstał w wyniku zapotrzebowania społecznego i gospodarczego regionu jako drugi po Łodzi ośrodek włókienniczy Królestwa Polskiego. Od samego początku istniało duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę.

Przemysł i rękodzielnictwo częstochowskie zaczynają się w I połowie XIX wieku. Lata dwudzieste XIX stulecia są okresem napływu do rozbudowującego się miasta wielu, przybywających z zagranicy fabrykantów, chałupników, fabrykujących na własnych warsztatach tkaniny. Przybysze przyczyniają się do rozwoju płóciennictwa (produkcji tkanin lnianych i bawełnianych ), obok tradycyjnie już ugruntowanego sukiennictwa (Berka i Józefa Kohnów oraz Jakuba Landaua). Wśród przybyszów na uwagę zasługuje zwłaszcza "fabrykant bielizny stołowej" Franciszek Sasse. W roku 1834, uzyskując pożyczkę "na porządne prowadzenie fabryki", zobowiązał się m.in. przyjąć i wyuczyć rzemiosła we wszystkich szczegółach zwłaszcza młodzież krajową. W ten sposób zapoczątkowane zostało w Częstochowie przyzakładowe szkolenie uczniów. Dla terminatorów rzemiosła powstała w 1835 roku, Szkoła Rzemieślnicza Niedzielna, w której uczono przedmiotów ogólnokształcących. Wśród 174 uczniów było aż, " 50 profesji tkackiej", co wskazuje na duży rozmach tej dziedziny wytwórczości w mieście.

Liczne i dość zamożne rzemiosło branż włókienniczych przetrwało w Częstochowie aż do XX wieku. W roku 1926 Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze rozpoczęło budowę Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, która od roku 1928 wypuściła setki dobrze przygotowanych absolwentów, w tym także branż włókienniczych.

W związku z powołaniem po wyzwoleniu Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (CUSZ), z jego ramienia mgr inż. Jan Palczewski tworzy w Częstochowie Centrum Szkolenia Zawodowego, które od 15 maja 1946 r. organizuje:

26 września 1946 r. powołano jako samodzielną placówkę

i tu właściwie zaczyna się historia naszej SZKOŁY.

(1946.09.26 - 1947.03.01). którą kieruje jej założyciel mgr inż. Jan Palczewski

3-letnią Szkołę Przemysłowo Włókienniczą z siedzibą w pomieszczeniach zdewastowanej fabryki "Lewlen" przy ul. Przechodniej (w którym odbywają się praktyki uczniów), Szkoła posiada trzy wydziały:

(1947.03.01 - 1948.01.31) kierownictwo szkoły obejmuje inż. Roman Zajfert a po nim (1948.02.01 - 1049.04.30) Stefan Strojny za ich kadencji następuje przemianowanie dotychczasowej szkoły w 3-letnie Gimnazjum Przemysłowe PZPWł.

Od 1 lipca 1947 r. rozpoczyna działalność Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 18 (1947.09.01). Zajęcia w tym okresie odbywają się budynkach wynajmowanych (Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Dąbrowskiego i budynku d. fabryki "Brassa" przy ul. Targowej 29), a zajęcia praktyczne w zakładach produkcyjnych i wyremontowanych budynkach przy ul. Przechodniej, gdzie powstają warsztaty szkolne.

1949.04.01 - 1950.08.31 mgr Józefa Kubisiowa jednocześnie w szkole na bazie uczniów Gimnazjum uruchamia 2-letnie Państwowe Liceum Włókiennicze II stopnia. Klasę pierwszą tej szkoły stanowili uczniowie, którzy ukończyli 3-letnie Gimnazjum w Częstochowie, klasę drugą tworzyli uczniowie, którzy ukończyli klasę pierwszą zlikwidowanej szkoły w Raszkowie w woj. rzeszowskie.

W roku 1950/51 obok Liceum Włókienniczego w którym kontynuowali naukę absolwenci Gimnazjum Włókienniczego zaczęła funkcjonować pierwsza klasa 4-letniego Technikum Przemysłu Bawełnianego MP (Włókiennicze) przemianowane w roku szkolnym 1958/ 59 na 5-letnie Technikum Włókiennicze.

Rok 1952/1953 szkołą kieruje Wiktor Szymczyk (1950.09.01 - 1961.03.21) szkoła otrzymała budynek przy ul. Kościuszki 10 po biurach Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud w którym funkcjonowała aż do 1968 r. czyli do wybudowania obecnego budynku szkolnego. W okresie tym wykształtowała się następująca struktura szkoły:

1961.03.22 - 1961.05.31 szkołą kieruje mgr inż. Marian Karda 1961.06.01 - 1990.08.31 na stanowisko dyrektora szkołyzostał powołany inż. Kazimierz Wójcik - obserwujemy największy rozwój szkoły.

W 1963 r. otwarto w Częstochowie punkt konsultacyjny Wydziału Zaocznego Technikum Włókienniczego w Bielsku Białej.(1966.06.18) położono kamień węgielny pod budowany z funduszy zakładów włókienniczych w Częstochowie gmach Zasadniczej Szkoły Włókienniczej dla Pracujących Cz.Z.P.L. "Warta", przy ul. Krakowskiej 80, który oddano do użytku w Dniu Włókniarza (1968.04.24.). Odtąd tutaj odbywają się zajęcia z przedmiotów teoretycznych; mieści się dyrekcja, administracja i wszystkie działy pomocnicze szkoły przeniesionej ze starych pomieszczeń z ul. Kościuszki 10, dopiero w (1983.09.01) baza szkoły powiększyła się o nowy obiekt. Za fundusze zakładów włókienniczych został zakupiony budynek przy ul. Mochnackiego z przeznaczeniem na żeński internat (120 uczennic).

1977.03.02 powołanie Zespołu Szkół Włókienniczych, w którego skład wchodzą:

Kryzys lat osiemdziesiątych, który doprowadził do upadku przemysłu lekkiego w Polsce uwidocznił się w Częstochowie, bo upadły takie zakłady włókiennicze,  jak "Warta" i "Częstochowianka" ,a inne do dnia dzisiejszego przeżywają poważne kłopoty gospodarcze. Odbiło się to także na perspektywach naszej szkoły, która musiała dostosować się do zaistniałej sytuacji : 1990.09.01 nowy dyrektor szkoły mgr Jan Kozak. Przed władzami szkoły, radą pedagogiczną stanęły do rozwiązania następujące problemy: 1991.09.01 powołanie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych , którego struktura w chwili obecnej przedstawia się następująco: 1992.09.01 powstaje 4-letnie Liceum Ogólnokształcące o specjalnościach:

W roku 1996 Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych przeszedł pod zarząd Gminy Częstochowa co zaowocowało długo odkładanym remontem warsztatów szkolnych przy ul. Przechodniej 11.

Od 1997 roku dyrektorem warsztatów szkolnych połączonych z drugimi warsztatami ZSM-E z ul. Wolności jest mgr Dariusz Włodarczyk, które przekształcił w Centrum Kształcenia Praktycznego. Zrzesza szereg szkół na praktykach uczniowskich. Od tamtej pory wiele się zmieniło, uległo wielkiej modernizacji budynków, powstały i będą powstawać nowe miejsca pracy, które zostają ciągle ulepszane i wyposażane w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, maszyny, komputery i programy komputerowe. Wszystko to zmierza do przystosowania i polepszenia stanowisk dla uczniów kształcących się pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli.

Rok 1997 to okres jubileuszu 50-lecia powstania szkoły, która w tym okresie na potrzeby regionu wyszkoliła 4222 absolwentów szkoły średniej i wielotysięczną rzeszę absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Dokonywało tego w okresie 50-lecia 466 pedagogów, którzy pracowali w jej murach.

Jubileusze